Działanie 3.2.2

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: Opracowanie nowej serii dermokosmetyków opartych o innowacyjny system przygotowania pigmentów

Okres realizacji: 03.01.2022 – 30.12.2022

Wartość projektu: 1 800 000,00 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej serii dermokosmetyków opartych o innowacyjną technologię przygotowania pigmentów kosmetycznych. W ramach realizacji działań projektu mają zostać opracowane i wyprodukowane preparaty kosmetyczne o charakterze emulsji odwrotnej (typu w/o)- podkład, korektor i krem tonujący. Cechami wyróżniającymi wskazane produkty w stosunku do wytwarzanych dotychczas, będą lepsze właściwości aplikacyjne, stabilność i odtwarzalność z szarży na szarżę.

Działanie 3.4

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Passage Cosmetics Laboratory S.A

Okres realizacji: 01.07 – 30.09.2020

Wartość projektu: 313 523,19 PLN

Opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z epidemią COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Działanie II.2.1

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie: II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Etap II

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie PASSAGE COSMETICS LABORATORY, Paweł Gwardys

Okres realizacji: 2018 – 2019

Wartość projektu: 461 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Opis projektu:

Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych (Austria i Słowenia) oraz organizacja spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi; udział w imprezach targowo-wystawienniczych krajowych o charakterze międzynarodowym
i zagranicznych w charakterze wystawcy.

Działanie II.2.1

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie: II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu w firmie PASSAGE COSMETICS LABORATORY, Paweł Gwardys

Okres realizacji: 2017

Wartość projektu: 60 885,00 zł

Wartość dofinansowania: 24 750,00 zł

Opis projektu: Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.

Działanie 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przemyśle kosmetycznym.

Okres realizacji: 2009 – 2015

Wartość projektu: 24 225 720,00 zł

Wartość dofinansowania: 13 474 600,00 zł

Opis projektu: Budowa przedsiębiorstwa kosmetycznego, na powierzchni którego znajdują się hale produkcyjne i konfekcyjne, magazyny, zespoły laboratoriów oraz zaplecze administracyjno – socjalne. Zakup środków trwałych, środków niematerialnych i prawnych oraz szkolenia pracowników.

Działanie 1.4-4.1

Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Tytuł projektu: Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 72.19 Z.

Okres realizacji: 2009 – 2012

Wartość projektu: 1 001 011,90 zł

Wartość dofinansowania: 689 945,67 zł

Opis projektu: Celem głównym projektu było znalezienie nowych substancji pochodzenia naturalnego o właściwościach filtrów UV z możliwością zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego. Docelowo projekt zakładał znalezienie substancji bądź związków chemicznych będących filtrami UV.

Działanie 6.1

Paszport do eksportu, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys.

Okres realizacji: 2011 – 2012

Wartość projektu: 492 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

Opis projektu: Rozwinięcie działalności eksportowej i wprowadzenie nowych usług na dotychczasowych rynkach zagranicznych oraz pozyskanie nowych rynków.

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu teleinformatycznej wymiany danych narzędziem do zarządzania relacjami B2B.

Okres realizacji: 2013 – 2015

Wartość projektu: 781 085,00 zł

Wartość dofinansowania: 460 001,00 zł

Opis projektu: Wdrożenie systemu B2B odpowiedzialnego m.in. za proces współpracy pomiędzy Passage Cosmetics Laboratory i Partnerami w zakresie realizacji zamówień, obrotu towarami, zgłoszeń reklamacji, ofertowania nowych produktów; proces stałego monitorowania stanów magazynowych: surowców, półproduktów, produktów finalnych oraz informowania Partnerów w zakresie konieczności dostaw towarów.